Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Ústa cudzích žien sú hlbokou jamou; na koho sa velmi hnevá Hospodin, ten ta padne.

Pyšný clovek nadutý, ktorého meno je posmievac, robí všetko v drzej pýche.

Odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život.

Dar v skrytosti krotí hnev a úplatný dar v lone krutú prchlivost.

Bláznovstvo je priviazané na srdci chlapca; prút kázne ho vzdiali od neho.

Žiadost lenocha zabije jeho samého, lebo jeho ruky sa vzpecujú robit;

Trnie a smecky sú na ceste prevrátenca; ten, kto ostríha svoju dušu, vzdiali sa od nich.

Spravedlivému je radostou cinit súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú neprávost.

každého dna si dychtivo žiada; ale spravedlivý dáva a neskrblí.

Vyucuj mládenca podla spôsobu jeho cesty; potom aj ked sa zostarie, neuchýli sa od nej.

Clovek, ktorý blúdi z cesty rozumnosti, bude odpocívat v shromaždení mrtvych.

Obet bezbožných je ohavnostou, cím viacej, ked ju donesie v nešlachetnosti!

Bohatý panuje nad chudobnými, a ten, kto si vypožiciava, je sluhom tomu, kto mu požiciava.

Ten, kto miluje veselost, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nezbohatne.

Lživý svedok zahynie, ale clovek, ktorý cuje, bude hovorit vždycky.

Ten, kto rozsieva neprávost, bude žat zkazu, a prút jeho prchlivosti bude mat koniec.

Výkupným za spravedlivého bude bezbožný, a namiesto úprimných bude ten, kto robí neverne.

Bezbožný clovek je tvrdý vo svojej tvári; ale úprimný uváži a upraví svoju cestu.

Cesta zlocinného muža je prevrátená; ale co do cistého, toho skutok je spravedlivý.

Clovek dobrotivého oka bude požehnaný, lebo dáva zo svojho chleba chudobnému.

Lepšie je bývat v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou.

script type=/td/tdsidebartd